HUISREGELEMENT

Om het dansplezier van iedereen te garanderen zijn we genoodzaakt enkele onderlinge afspraken te maken. Iedereen is verondersteld de volgende afspraken in acht te nemen en na te leven:

Opnames

Het gebruik van beeld- en geluidsappatuur in de ruimste zin van het woord (foto, film,video, tape enz.) tijdens de danslessen is uitsluitend toegestaan met toestemming van de lesgever. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. Dansstudio Sarah behoudt zich het recht audiovisuele opnames te mogen gebruiken voor commerciële doeleinden.

Lesgeld

Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling dient voor aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Het betalen van lesgeld voor een of meerdere lessenreeksen betekent dat het huisreglement is gekend en aanvaard. Er worden geen les-en lidgelden terugbetaald. Bij uitzonderlijke reden (bv. langdurige ziekte) kan mits voorlegging van een doktersattest, een tegoedbon of terugbetaling worden bekomen voor de resterende lessen. Gemiste lessen, voor welke reden dan ook, kunnen niet worden opgespaard en/of overgezet naar een andere cursus zonder overleg met de lesgever.

Dansgroepen

De lesgevers bepalen welke lessen de leden kunnen volgen. Zij houden hierbij rekening met leeftijd en bekwaamheden. Deze lessen kunnen in overleg met de betrokkenen gewijzigd worden. De dansstudio mag een dansgroep annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht- situaties) zijn. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan te weinig leden, langdurige ziekte, enz. Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt de annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

Kledij

Tijdens de danslessen is het ten stelligste aan te raden om juwelen uit te doen! Alle leden worden gevraagd om sportieve, gemakkelijke kledij te dragen. Dansstudio Sarah is niet verantwoordelijk voor diefstal.

Ongevallen

Voor alle lessen is het aanschaffen van een ongevallenverzekering verplicht aan €15 per danser. Deze verzekering loopt tot het einde van het dansjaar.

Het lijkt ons een kleine moeite bovenstaande regels in acht te nemen wetende dat ze bijdragen tot een optimaal dansplezier voor iedereen!

Het Dansstudio Sarah team 💪